Một số hoạt động từ thiện trong năm.

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

061BFBF5-E54E-4DE0-922E-D45C0AE68C35 9DD496DD-365A-494B-817C-1F31DE2CC89A B26F3C80-5C94-451D-BF25-ECB4285D1E6D 6CEF1495-FB98-4B7D-8334-A772F2850941 C249C3FC-65D5-45FA-A79D-4BB05F910609 23926B48-6732-4930-B023-FD8C597D6C6E 0082AC7F-B19F-4463-918B-73CC138071B8 40995ED1-C050-4736-8C5B-13997F948B3A 7364E318-36B2-47AD-BD5A-DCCC649E6552 C4999DB7-85C9-432E-B0CE-A22B6B84F736 A9041EAE-58AF-400B-8800-9B15FAF8B591 C6D1E98D-1571-422B-9FB5-9F3B6C5E94A3 2F480055-96FF-44D0-AF1D-8EAC056E6B60 D595EB03-D0D4-4C29-B6A2-B5AB49CCD23E 36952000-8C1E-4D6A-A2B6-2CBF4857D27A E1A643B2-E940-42CF-9F08-7E914F126D38 F861F2E0-7D91-49C7-974C-23A4B45D90B7 530AC5BA-8A12-42B2-A563-15DCF19F17DA